Algemene Voorwaarden PIC NL

Algemene verkoopvoorwaarden van de besloten vennootschap PIC NL B.V., gevestigd te Diessen aan de Beerseweg 11 (5687 TP Diessen).

Artikel 1

Definities

1.1      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door PIC NL B.V., hierna aan te duiden als: ‘PIC’, gedane offertes en aanbiedingen en op door PIC gesloten overeenkomsten betreffende de verkoop van zaken en de levering van diensten, in de ruimste zin van het woord, en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen met derden, hierna ‘de wederpartij’ te noemen. Bij verschil tussen een specifieke bepaling in een offerte of overeenkomst en deze algemene voorwaarden gaat de specifieke bepaling voor.

1.2      Werknemers of hulppersonen van PIC mogen niet van deze voorwaarden afwijkende bedingen overeenkomen dan krachtens schriftelijke volmacht, voor iedere overeenkomst afzonderlijk te verlenen.

1.3      Verwijzing door de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door PIC niet aanvaardt, tenzij zulks – voor elk geval afzonderlijk – schriftelijk is overeengekomen.

1.4      Een prestatie is het beoogde doel bij de overeenkomst tot de levering van diensten, tot het bereiken welk doel PIC een inspanningsverplichting op zich neemt.

Artikel 2

Offertes/totstandkoming van de overeenkomst

2.1          Alle offertes van PIC zijn steeds vrijblijvend, ook als deze een termijn voor aanvaarding bevatten; een zodanige termijn heeft nimmer de strekking PIC voor de gestelde termijn te binden. PIC is eerst gebonden nadat zij de bestelling of opdracht schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

2.2          PIC behoudt zich het recht voor een bestelling of opdracht te weigeren, zonder opgave van redenen.

2.3          Tussen partijen geldt de inhoud van de opdracht of bestelling van de wederpartij zoals deze door PIC is ontvangen als juist. Invulfouten en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling of opdracht komen voor rekening en risico van de wederpartij.

2.4          Wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen een wijziging van de overeengekomen prijs, kan slechts schriftelijk geschieden.

2.5          Door PIC aan de wederpartij voor, bij of na de offerte, dan wel orderbevestiging ter kennis gebrachte afbeeldingen, gegevens, kenmerken, specificaties en overige informatie hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3

Uitvoering overeenkomst levering van diensten

3.1           PIC bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd. PIC zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van wederpartij omtrent de uitvoering van deze overeenkomst.

3.2           De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan PIC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan PIC worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan PIC zijn verstrekt, heeft PIC het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de wederpartij de gegevens aan PIC ter beschikking heeft gesteld.

3.3           PIC zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3.4           PIC heeft het recht (een deel van) de werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van wederpartij, te laten verrichten door een door PIC aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van PIC wenselijk is.

Artikel 4

Prijzen

4.1          Door PIC opgegeven prijzen, kosten of honoraria, hierna te noemen ‘de prijzen’, zijn gebaseerd op de ten tijde van de opgave geldende prijzen, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringspremies, lonen, belastingen en andere dergelijke kostprijs bepalende factoren. Indien een of meer van voornoemde factoren wijziging ondergaan nadat de overeenkomst is gesloten, is PIC gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig aan te passen.

4.2          De opgegeven en overeengekomen prijzen zijn vast en bindend en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 5

Levering van zaken

5.1          De levering van zaken vindt plaats op het bedrijf van PIC of nevenvestigingen en geschiedt ‘af-magazijn’, hetgeen betekent dat vanaf het moment dat een zending het magazijn/het bedrijf van PIC verlaat deze voor risico van de klant komt.

5.2          Indien op verzoek van de klant de zaken door of vanwege PIC worden vervoerd, reizen de zaken voor rekening van de klant.

5.3          De wijze van verzending wordt in beginsel door PIC bepaald.

5.4          PIC is bevoegd een gedeelte te leveren. Deelleveringen kunnen afzonderlijk aan de wederpartij worden gefactureerd.

5.5          PIC zal zich inspannen die hoeveelheid te leveren die door de wederpartij is besteld.

Artikel 6

Levertijden

6.1          De overeengekomen levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij PIC derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. PIC dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

6.2          De overeengekomen levertermijn vangt aan op de laatste van de navolgende tijdstippen:

  • a. De dag van totstandkoming van de overeenkomst;
  • b. De dag van ontvangst van PIC van de door of namens de wederpartij te verstrekken en voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, zaken e.d.;
  • c. De dag van ontvangst door PIC van de overeengekomen (deel)betaling die bij de totstandkoming van de overeenkomst dient te worden voldaan.

6.3          Indien meer of extra werk wordt opgedragen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen wordt de levertijd overeenkomstig verlengd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.4          Blijkt de wederpartij in gebreke af te nemen of stelt hij PIC niet in de gelegenheid haar werkzaamheden te verrichten, dan kan PIC de overeenkomst dan wel het onuitgevoerde deel ervan, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling vereist is, ontbinden, een en ander onverminderd het recht van PIC op schadevergoeding.

6.5          Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van PIC staan, of indien de wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft PIC het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, onverminderd het bepaalde in 12. PIC zal, nadat de wederpartij aan zijn verplichtingen zal hebben voldaan, een datum stellen waarop zij haar werkzaamheden zal hervatten. PIC behoudt zich het recht voor extra honorarium en vertragingskosten, die het gevolg zijn van de opschorting, dan wel het hervatten van de werkzaamheden, volgens de gebruikelijke tarieven van PIC aan de wederpartij in rekening te brengen.

6.6          PIC is gerechtigd meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan de wederpartij in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden hetzij in het belang zijn van wederpartij of de uitvoering van de opdracht, hetzij benodigd zijn ingevolg nieuwe dan wel gewijzigde wettelijke voorschriften. De wederpartij wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van dergelijke aanvullende werkzaamheden.

Artikel 7

Betaling

7.1          De wederpartij is verplicht het hem gefactureerde, zonder korting of schuldvergelijking, binnen 8 dagen na factuurdatum op een van PIC’s bankrekeningen te voldoen.

7.2          De wederpartij is verplicht op het eerste verzoek en ten genoege van PIC zekerheid te stellen voor tijdige en algehele voldoening van zijn betalings- en andere verplichtingen. Indien de wederpartij op de vervaldag niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. In dat geval heeft PIC het recht de overeenkomst te ontbinden en worden alle verplichtingen tussen de klant en PIC terstond opeisbaar – ongeacht of PIC ter zake daarvan reeds heeft gefactureerd – en is de wederpartij aansprakelijk voor alle door PIC geleden en nog te lijden schade.

7.3          PIC is te allen tijde gerechtigd om van de wederpartij een vooruitbetaling te vragen van 50% van de aankoopsom.

7.4          Bij gebreke van tijdige betaling is de klant een rente verschuldigd gelijk aan de handelsrente, te vermeerderen met 3%, te berekenen over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:119a lid 3 BW.

7.5          Zonder afbreuk te doen aan de rechten die PIC heeft op grond van de wet of de algemene voorwaarden komen de kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, voor rekening van de wederpartij. Deze kosten – ook de gerechtelijke – omvatten alle door PIC daadwerkelijk gemaakte kosten, ook voor zover deze het bedrag van de proceskostenveroordeling overtreffen.

Artikel 8

Eigendomsvoorbehoud

8.1          Zo lang de wederpartij niet het volledige bedrag van de vordering met eventuele bijkomende kosten en een eventuele vordering tot schadevergoeding van PIC wegens toerekenbare tekortkoming van de wederpartij ter zake heeft voldaan, behoudt PIC zich de eigendom voor van de door haar aan de wederpartij geleverde en nog te leveren zaken.

8.2          PIC behoudt zich de eigendom van deze zaken eveneens voor hetgeen de klant aan PIC verschuldigd is of wordt uit hoofde van eerdere of latere overeenkomsten krachtens welke PIC zaken of diensten heeft geleverd of zal leveren of naast de levering werkzaamheden heeft verricht of zal verrichten, dan wel uit hoofde van het tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van een dergelijke overeenkomst.

8.3          Voor de toepassing van het in de eerste twee leden van dit artikel bepaalde wordt, tenzij anders is overeengekomen, elke betaling die zou kunnen worden toegerekend aan twee of meer verbintenissen van de wederpartij jegens PIC, in eerste plaats toegerekend aan de door PIC aan te wijzen verbintenis(sen) waarvoor het in de leden 1 en 2 van dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud niet geldt. Door of vanwege PIC aan de wederpartij verstrekte betalingsoverzichten, aanmaningen e.d. kunnen niet worden aangemerkt als een aanwijzing als bedoeld in voorgaande zin, tenzij PIC duidelijk en schriftelijk anders bepaalt.

8.4          PIC is bevoegd het retentierecht uit te oefenen met dien verstande dat zij de afgifte van zaken die zij voor de wederpartij in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder zich heeft, mag opschorten totdat (al) haar opeisbare vordering(en) uit hoofde van die of andere overeenkomsten ter zake van reeds gedane leveringen zijn voldaan.

8.5          Nadat PIC haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag zij tijdig geleverde zaken terughalen. De wederpartij staat PIC toe de plaats te bezoeken waar deze zaken zich bevinden. Het terughalen van de zaken geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij. In het bijzonder heeft de wederpartij geen recht op enige compensatie voor het onderhoud of de waardevermeerdering van de zaken die hij (onder eigendomsvoorbehoud van PIC) onder zich heeft gehad.

Artikel 9

Doorverkoop, natrekking, zaaksvorming

9.1          Zo lang de geleverde zaken nog niet volledig betaald zijn, is de wederpartij niet bevoegd de zaken door te verkopen, te leveren of te verpanden of op andere wijze onder welke titel dan ook al dan niet om niet en al dan niet in gebruik aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Desondanks is de wederpartij bevoegd geleverde zaken door te verkopen en te leveren, voor zover dit geschiedt in de normale uitoefening van het bedrijf van de wederpartij.

9.2          De wederpartij is niet bevoegd geleverde zaken, zo lang deze nog niet volledig zijn betaald, op een zodanige wijze te gebruiken of te behandelen dat deze hun zelfstandigheid verliezen.

9.3          Indien de wederpartij uit of mede uit de geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak die PIC voor zichzelf doet vormen en houdt de wederpartij deze voor PIC, terwijl PIC eigenaar van deze nieuwe zaak blijft totdat de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens PIC heeft voldaan.

Artikel 10

Reclames

10.1       De wederpartij is gehouden direct na de levering de zaken te inspecteren. Eventuele gebreken of tekortkomingen in de geleverde zaken die direct zichtbaar zijn moeten door de wederpartij zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 48 uur na levering schriftelijk bij PIC worden gemeld. Voor zover de gebreken of tekortkomingen aan de zaken niet direct zichtbaar zijn dient de wederpartij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk bij PIC te melden. Ook klachten van de wederpartij met betrekking tot de door PIC geleverde facturen dienen zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk bij PIC te worden ingediend. De melding van de klacht(en) moet PIC in staat stellen de gegrondheid en de oorzaak van de klachten na te trekken. Reclames ten aanzien van deelleveringen mogen niet worden uitgesteld totdat alle overeengekomen zaken of diensten zijn geleverd respectievelijk zijn verricht.

10.2       Geen reclame wordt aanvaard over geleverde zaken en diensten, die kwalitatief voldoen, maar niet geschikt blijken te zijn voor het, niet aan PIC schriftelijk bekend gemaakte, doel waarvoor de wederpartij ze wenst te gebruiken.

10.3       Eenmaal in gebruik genomen zaken worden geacht te beantwoorden aan de overeenkomst, tenzij de zaak een niet op eenvoudige wijze te constateren gebrek blijkt te hebben.

10.4       Een reclame laat de betalingsverplichting van de wederpartij onverlet en geeft aan de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

10.5       De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een advies dat door PIC gegeven is. De door PIC verstrekte informatie en adviezen zijn van algemene aard en zijn vrijblijvend.

Artikel 11

Aansprakelijkheid

11.1       Daargelaten gevallen van opzet of grove schuld aan de zijde van PIC en onverminderd het bepaalde in artikel 14 is de aansprakelijkheid van PIC wegens een ontoerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichting tot de levering van enige prestatie beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (exclusief omzetbelasting). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade per gebeurtenis echter meer bedragen dan voor zover de aansprakelijkheidsverzekeraar van PIC ter zake uitkering doet, vermeerderd met een eventueel eigen risico van PIC.

11.2       Aansprakelijkheid van PIC voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade is uitgesloten. PIC is voorts niet aansprakelijk voor door de wederpartij, dan wel enige derde geleden schade, van welke aard ook en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door de wederpartij of door enige derde van door PIC geleverde of ter beschikking gestelde zaken en diensten.

11.3       In afwijking van respectievelijk aanvulling op het in lid 1 en 2 van dit artikel bepaalde geldt dat:

a.            op PIC geen enkele aansprakelijkheid rust voor schade, ontstaan op het moment waarop de wederpartij enige verplichting uit enige met PIC gesloten overeenkomst jegens PIC niet, niet tijdig of niet volledig is nagekomen;

b.            de wederpartij gehouden is PIC te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van aanspraken van derden ten laste van PIC, waarvoor PIC ingevolge het bepaalde in dit artikel niet aansprakelijk is;

c.            verzuim van de wederpartij uit hoofde van enige met PIC gesloten overeenkomst, PIC ontslaat van al haar verplichtingen ook uit andere overeenkomsten jegens de wederpartij.

d.            PIC niet aansprakelijk is voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat PIC is uitgegaan van door of namens wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.4       PIC is niet aansprakelijk voor enige schade die de wederpartij heeft geleden ten gevolge van het uitbreken van een pathogeen (ziekteverwekkend organisme) of enige ziekte in een van de door PIC geleverde zaken.

11.5       In alle gevallen waarin PIC een beroep op het in voorgaande bepaalde toekomt, kunnen PIC’s eventueel aangesproken werknemers en hulppersonen eveneens een beroep daarop doen, als was deze bepaling door betrokken werknemers en hulppersonen bedongen.

11.6       De klant is gehouden PIC te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van aanspraken tot schadevergoeding, welke derden ten laste van PIC geldend mochten maken, en waarvoor PIC op grond van het voorgaande niet aansprakelijk is, bijvoorbeeld indien de schade van derden is veroorzaakt door schending van octrooi- of auteursrechten, door gebruik van tekeningen, gegevens, modellen, materialen of onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijzen, welke aan PIC door of vanwege de kans de uitvoering van de opdracht zijn verstrekt of voorgeschreven.

Artikel 12

Ontbinding

12.1       Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige in deze voorwaarden bedoelde, met wederpartij gesloten, overeenkomst voortvloeien alsmede in geval van opschorting van betaling, stillegging of liquidatie van de zaken van de wederpartij of diens overlijden, is PIC gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden (en het door haar geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te vorderen) – zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist – en betaling van het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en voor eventuele verdere levering vooruitbetaling te eisen.

12.2       In de in lid 1 van dit artikel bedoelde gevallen worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle alsdan door PIC geleden en nog te lijden schade.

Artikel 13

Overmacht

13.1       Indien PIC door omstandigheden, opgekomen buiten schuld en risicosfeer van PIC na het sluiten van de overeenkomst (overmachtsituaties) tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is zij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. Eventueel door of namens de wederpartij gestelde betalingszekerheden als ook overeengekomen leveringstermijnen dienen overeenkomstig te worden verlengd.

13.2       Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog of een daarop lijkende situatie, brand, staking of werkonderbrekingen, het verloren gaan van de te verwerken materialen, het niet voldoen door leveranciers en/of (andere) derden aan hun verplichtingen jegens PIC, import of handelsverboden, plotselinge en/of meerschalige ziekte van personeel van PIC of van (te leveren) varkens.

13.3       Indien PIC door omstandigheden opgekomen als hiervoor in lid 1 en lid 2 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor zover deze nog niet is uitgevoerd.

Artikel 14

Garantie

14.1       PIC staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken en diensten en de daarvoor gebruikte materialen, mits de zaken worden gebruikt op normale zorgvuldige wijze en overeenkomstig de voorschriften en aanbevelingen van PIC, onder meer met betrekking tot de isolatie en acclimatisering van dieren zoals in artikel 14.2 genoemd, en de gebruikte materialen, alsmede voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd. Deze garantie geldt niet indien PIC zaken van uitdrukkelijk overeengekomen mindere kwaliteit levert.

14.2       Ten aanzien van de isolatie en acclimatisering van dieren adviseert PIC, voor het maximale resultaat ten aanzien van de groei en fokpotentie van de dieren, alle dieren te isoleren in een schone accommodatie waarbij de dieren van alle andere dieren worden gescheiden voor ten minste 60 dagen. De klant zal alle aanbevelingen van de dierenarts ten aanzien van de isolatie van de dieren volgen en zal in geen geval beginnen met de acclimatiseringprocedure binnen 14 dagen nadat de varkens geleverd zijn. De klant zal op eigen kosten de dieren laten testen op pathogenen en eventuele ziekten, terwijl de dieren zich nog in isolatie bevinden. Om de dieren te acclimatiseren dienen deze tijdens of na de periode van isolatie gedurende ten minste 30 dagen naast bestaand vee te worden geplaatst. De klant zal de aanbevelingen van de dierenarts volgen in verband met het opheffen van de periode van acclimatisering.

14.3       PIC garandeert dat de door haar geleverde dieren ten minste 30 dagen haar eigendom zijn geweest, dan wel dat PIC deze dieren heeft gekocht van een boerderij die handelt overeenkomstig de door PIC opgestelde richtlijnen. De door PIC gehanteerde richtlijnen zijn op aanvraag beschikbaar.

14.4       Geleverde KI beren vallen onder de garantie regeling als deze niet na 6 maanden na levering in staat blijken te zijn, na training, te “springen” op een daarvoor bestemde dekbrug of als de kwaliteit van het sperma niet aan de norm  blijkt te voldoen. Afwijkingen in de sperma kwaliteit worden beoordeeld door een onafhankelijk KI station of een andere door klant en PIC overeengekomen derde partij.

14.5       PIC geeft geen garantie omtrent de voortplantmogelijkheden van beren en zeugen die minder dan vijf maanden oud zijn wanneer zij door PIC zijn verkocht.

14.6       PIC kan niet garanderen dat de zaken die door haar worden verkocht geen pathogenen of ziektes bevatten. Dit geldt zowel voor de dieren als voor het sperma dat verkocht wordt. Het is mogelijk dat pathogenen of ziektes aanwezig zijn op het moment van koop, maar dat deze pas later kenbaar worden. PIC garandeert uitdrukkelijk niet dat er een vaccinatie of behandeling is tegen een bestaande pathogeen of ziekte of een nog te ontdekken pathogeen of ziekte. PIC is voor een ziekte-uitbraak niet aansprakelijk (zie artikel 11.4).

14.7       De garantieverplichtingen van PIC vervallen indien:

a.            de klant het geleverde voor andere dan normale gebruiksdoeleinden aanwendt;

b.            de klant het geleverde op onzorgvuldige of onjuiste wijze gebruikt, behandelt, bewaart of onderhoudt, waarbij wordt opgemerkt dat de (wijze van) opslag van dierlijk sperma, na ingebruikneming van deze zaak nadrukkelijk onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij valt;

c.            de wederpartij enige uit overeenkomst van welke aard dan ook voortvloeiende verplichting jegens PIC niet, niet tijdig of niet behoorlijk is nagekomen.

14.8       De kosten van het opsporen en herstellen van gebreken die op grond van dit artikel niet door de garantie door PIC worden gedekt, zullen aan de klant tegen kostprijs in rekening worden gebracht.

14.9       In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, en onverminderd het hiervoor bepaalde, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens PIC en de door PIC bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

14.10    De in dit artikel door de klanten ontleende rechten zijn niet overdraagbaar.

Artikel 15

Extra verplichtingen van de wederpartij

15.1       De wederpartij mag de dieren (of het sperma verkregen van de dieren) exclusief ten behoeve van zijn eigen kudde en voor gespecificeerd gebruik gebruiken. De wederpartij mag de dieren (of het sperma van de dieren verkregen) niet verkopen aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon als fokdieren. Alle dieren en nakomelingen verkregen van de dieren die door PIC zijn verkocht zullen door de wederpartij voor de slacht worden gebruikt tenzij schriftelijk anders overeengekomen met PIC.

15.2       De beren die door de wederpartij zijn verkocht voor natuurlijke voortplanting mogen niet worden gebruikt voor kunstmatige inseminatie.

15.3       Indien de wederpartij handelt in strijd met hetgeen bepaald is in artikel 15.1 en 15.2 is de wederpartij aan PIC een boete verschuldigd ter hoogte van de waarde van de order die door de wederpartij bij PIC is geplaatst. Dit losstaand van de mogelijkheid van PIC om algehele schadevergoeding te vorderen en het recht van PIC zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 16

Overdracht van recht en verplichting, verrekening en opschorting

16.1       Waar in dit artikel gesproken wordt over een groepsmaatschappij wordt daarmee bedoeld een groepsmaatschappij in de zin van artikel 2:24 BW.

16.2       PIC is te allen tijde gerechtigd de rechtsverhouding tot de wederpartij over te dragen aan een met PIC verbonden groepsmaatschappij, waartoe de wederpartij PIC reeds nu voor alsdan zijn toestemming verleent.

16.3       PIC is te allen tijde gerechtigd vorderingen op de wederpartij, uit welken hoofde ook en ongeacht of deze al dan niet opeisbaar zijn, te verrekenen met vorderingen, uit welken hoofde ook en ongeacht of deze al dan niet opeisbaar zijn, welke de wederpartij op PIC dan wel een met PIC verbonden groepsmaatschappij heeft. Tot het gemeenschappelijk beloop van de aldus verrekende vorderingen is de wederpartij gekweten ten opzichte van PIC respectievelijk is PIC dan wel de betreffende groepsmaatschappij gekweten ten opzichte van de wederpartij.

16.4       PIC is te allen tijde gerechtigd bedragen, door haar aan de wederpartij uit welken hoofde ook verschuldigd en ongeacht of deze opeisbaar zijn, ter delging van haar schuld aan de wederpartij, in plaats van aan deze, te betalen aan een met PIC verbonden groepsmaatschappij, indien en voor zover de groepsmaatschappij enige, al dan niet opeisbare, vordering heeft op de wederpartij, door welke betaling de vordering van die groepsmaatschappij op de wederpartij tot het gemeenschappelijk beloop van de vorderingen tenietgaat.

16.5       PIC is te allen tijde gerechtigd de nakoming van één harer verbintenissen jegens de wederpartij op te schorten indien zij dan wel met haar verbonden groepsmaatschappij een vordering, uit welken hoofde ook en ongeacht of deze al dan niet opeisbaar is, heeft op de wederpartij dan wel een met wederpartij verbonden groepsmaatschappij.

16.6       Het is de wederpartij verboden zijn uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen op PIC dan wel op een met PIC verbonden groepsmaatschappij te cederen, te verpanden of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet, aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen, zonder PIC’s voorafgaande schriftelijke toestemming.

Artikel 17

Intellectueel eigendom

17.1       De rechten van intellectuele eigendom, waaronder de auteursrechten, de rechten als bedoeld in de eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen en octrooirechten komen aan PIC of de ontwerper met uitsluiting van ieder ander toe.

Artikel 18

Toepasselijk recht

18.1       Op alle met PIC gesloten overeenkomsten en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

18.2       Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement  ’s-Hertogenbosch, onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter ter zake van voorlopige, conservatoire of executoriale maatregelen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.